Sayıştay’dan Ekrem İmamoğlu’nun İddiaları Hakkında Yeni Açıklama!

0
7
Sayıştay'dan Ekrem İmamoğlu'nun İddiaları Hakkında Yeni Açıklama!

Sayıştay, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan talibi Ekrem İmamoğlu’nun iddialarıyla ilgili izahat yapmış oldu. Açıklamada, “Raporlardaki önerilerden hareketle kamu ziyanı algısı doğuracak şekilde usulsüzlük değerlendirmesi yapılması gerçeklerle bağdaşmamaktadır.” denildi.

Sayıştay’dan Meydana Getirilen Izahat Şu Şekilde: 

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan talibi Sayın Ekrem İMAMOĞLU’nun 16/6/2019 tarihinde meydana gelen tv programında ve toplumsal medya (twitter) hesabında Sayıştay Raporlarını dayanak göstermek suretiyle gerçeklerle bağdaşmayacak şekilde usulsüzlük yapıldığı iddiasında bulunarak kamunun zarara uğratılmış olduğu değerlendirmesinde bulunmuştur. Söz mevzusu değerlendirmelere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gereksinim duyulmuştur.

Sayıştay kamu idarelerinin hesaplarını denetlemekle görevli olup, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin denetim raporlarını TBMM’ye ve belediyelere ilişkin denetim raporları ise belediye meclislerinde görüşülmek suretiyle belediyelere gönderilmektedir. Bu çerçevede 2017 yılı hesaplarının denetimine ilişkin Denetim Raporları TBMM’ye ve ilgili idarelere gönderilmiştir.

TBMM’ye, belediyelere ve ilgili kamu idarelerine gönderilen raporlar senelik hesap ve işlemlerin denetimi sonucunda hazırlanan mali denetim raporları olup, söz mevzusu raporlarda yer verilen bilgiler esas alınarak kurumlar hakkında kamu zararına niçin olunduğuna ilişkin değerlendirme yapılması söz mevzusu olması imkansız.

Her şeyden ilkin Sayıştay raporlarında, iddia edilmiş olduğu şeklinde, İBB tarafınca bazı sivil cemiyet kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin her hangi bir değerlendirme bulunmamaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İSKİ ve İETT’nin 2017 yılı hesap ve işlemlerine ilişkin denetim raporunda, tespit ve tavsiyeler çerçevesinde pozitif görüş verildiği açıkça belirtilmiş olup, muhasebe ve kayıt sistemine ilişkin bazı bulgular ile bunlara ilişkin önerilerde bulunulmuştur..

Gerek meydana getirilen konuşmada geçen, gerekse Twitter hesabında anlatılan hususların hiçbirisi ifade edilmiş olduğu şeklinde “usulsüzlük” yada “kamu ziyanı” sonucunu direkt işlemler değildir.

Sayıştay Kanunu çerçevesinde bir yönetim denetimi esnasında “usulsüzlük” ve “kamu ziyanı” doğuran bir husus tespit edildiğinde bu husus ayrı bir rapor düzenlenmek suretiyle Sayıştay yargılamasına mevzu edilmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine ilişkin iddialara mevzu olan Raporlarda yer edinen hususların hiçbirisi mevzuatta öngörülen “kamu ziyanı” yada “usulsüzlük” unsurlarını taşımadığı için yargılamaya esas ayrı bir rapor düzenlenmemiştir.

Bu malum bir husus olması durumunda, gelir, gider, kazanç, kar ve kar oranı şeklinde teknik kavramları ve bunlara ilişkin tutarları birbirine karıştırmak ve bir ekip farazi hesaplamalar da yapmak suretiyle kamunun zarara uğratılmış olduğu yönünde idrak oluşturacak şekilde izahat yapılması maksatlı ve iyi niyetli olmayan bir yaklaşımın sonucudur.

Öteki tüm kamu idarelerinde olduğu şeklinde kamu ziyanı doğurmayan ikmal edilebilir bulgular Mali denetim raporuna mevzu edilerek, kamu idarelerine rehberlik edilmekte ve kamu yönetiminin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu raporlarda yer edinen iddia mevzusu işlemlerin mevzuata uygun olarak ikmali istenerek aynı hatalı işlemlere yeniden yer verilmemesi istenilmiş, yönetim söz konusu eksiklikleri gidermek ve lüzumlu tedbirleri almak suretiyle bulgulara yanıt oluşturmuş, verilen cevaplar kafi görüldüğünden konuların takip edeni öngörülmüştür. Bu usul tüm kamu yönetim raporlarında uygulanan bir usul olup, burada amaç idarelerin hızlıca işlemleri ikmal etmeleri ve lüzumlu önlemleri almalarının sağlanmasıdır.

İddia Mevzusu Hususlara İlişkin Bazı Açıklamalara Özet Olarak 

İBB’nin %99,7 oranında hissesine haiz olduğu KİPTAŞ’ın geçmiş yıllara ilişkin karının dağıtılması mevzusunda önceki yıllarda kar dağıtımı sonucu alınmadığı için her hangi bir değerlendirme yapılmamıştır. 2017 senesinde ise kar dağıtımı sonucu verilmiş sadece 2017 yılı sonunda kar dağıtımı yapılmadığı görülerek bulgu mevzusu edilmiş, kar dağıtımının gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Nitekim, raporda yer verilen bulgu çerçevesinde kar dağıtımı 2018 senesinde yapılmış olup her hangi bir kamu ziyanı tespiti söz mevzusu değildir.

İki kamu idaresi (Ulusal Müdafa Bakanlığı ve İBB) içinde Ulusal Savunma Bakanlığına ilişkin bazı tesislerin onarılması karşılığında kimi gayrimenkullerin İBB’ye devredilmesi mevzusunda protokol yapılmıştır. Bu protokol kapsamındaki tesislerin onarım işlemleri İBB tarafınca gerçekleştirilmiştir. Buna karşılık olarak bazı gayrimenkullerin İBB’ye devir işlemi gerçekleştirilmiş, sadece İBB dışındaki bazı yönetimsel süreçler sebebiyle iki kamu kurumu arasındaki devir işlemlerinden bir kısmı tamamlanamamıştır.

Raporda gayrimenkul devirlerine ilişkin süreçlerin hızlandırılması tavsiye edilmiş olup,her hangi bir kamu ziyanı tespiti söz mevzusu değildir.

“Belediyeye ilişkin gayrimenkullerden alınan ecrimisiller düşük öğrenim edilmiştir” iddiasına ilişkin olarak; kamu idaresi sonucunda Belediyeye ilişkin gayrimenkullerin fuzuli şâgiller tarafınca kullanılmasının karşılığı olan ecrimisil tahsilatı yapıldığı, sadece bazı gayrimenkullere ilişkin olarak mahkeme süreçleri ve mevzuattan meydana gelen (idarenin insiyatifi dışındaki) sebeplerle aksamalar olduğu değerlendirilmiştir.

Raporda, ecrimisil tahsilatına ilişkin süreçlerin daha etkin takip edilmesi gerektiği tavsiyesinde bulunulmuş olup, her hangi bir kamu ziyanı tespiti söz mevzusu değildir.

“Kesilen asgari ücret destek tutarları Hazineye gönderilmemiştir” iddiasına ilişkin olarak; Mevzuat uyarınca belediyelerin, hizmet aldıkları yüklencilere yaptıkları ödemelerden kesmeleri ihtiyaç duyulan “asgari ücret destek tutarlarını” Hazineye aktarmaması eleştirilmiş, belediye ise kesintinin Hazineye aktarılmasına ilişkin açık bir yargı bulunmamasını gerekçe göstererek emanet hesaplarına almıştır.

Raporda, emanet hesaplarında tutulan söz mevzusu tutarların Hazineye aktarılması tavsiye edilmiş olup, her hangi bir kamu ziyanı tespiti söz mevzusu değildir.

İBB, İstanbul kart ile muhtaç ailelere, zincir marketler vesilesiyle uygun fiyatlı alış veriş imkanı sağlamak suretiyle toplumsal yardım yapmaktadır. Kaynakların daha etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla yardım sisteminin tekrardan değerlendirilmesi tavsiyesinde bulunulmuştur.

Raporda yardım sisteminin gözden geçirilerek daha etkin hale getirilmesi tavsiye edilmiş olup, her hangi bir kamu ziyanı tespiti söz mevzusu değildir.

Personel taşıma hizmet alımı ihalesinin kapsamında olmayan işlerin, bu kapsama dahil edilmesine ilişkin tespit ise ihalenin ve işin gerçekleştirilmesi süreçlerinde hata yapılması ile ilgili olmayıp, ihaleye çıkılan işin kapsamının olması gerekenden daha geniş belirlenmesine ilişkindir.

Raporda ihale işlemlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin mevzuata aykırılık tespiti bulunmamakta olup, kapsam belirlemesinde daha dikkatli davranılması tavsiye edilmiştir. Bu tespitten ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı sonucuna varılması gerçekle bağdaşmamaktadır. İhalede herhangi bir usulsüzlük yada her hangi bir kamu ziyanı tespiti söz mevzusu değildir.

“Taşınmazların bedelsiz kullandırılması” iddiasına ilişkin olarak; 1982 senesinde yürürlüğe giren 2705 sayılı Kanun uyarınca İETT bünyesinde yürütülen elektrik hizmetleri Türkiye Elektrik Kurumuna (TEK) devredilmiştir. Söz mevzusu hizmetlerde kullanılan gayrimenkullerden bir kısmının TEK’e devredilmesine karşın, bir kısmının ise yargı süreçleri devam ettiğinden devir işlemlerinin tamamlanamadığı tespit edilmiştir. Sözkonusu taşınmazlara ilişkin yargı süreçleri devam ettiğinden, bir ekip varsayımlara dayalı olarak gelir kaybı yapılamaz. Bu bakımdan, raporda herhangi bir gelir kaybı hesabına yer verilmemiştir.

Raporda, söz mevzusu gayrimenkullere ilişkin yargı süreçlerinin daha etkin takip edilerek sonuçlandırılması tavsiye edilmiş olup, her hangi bir kamu ziyanı tespiti söz mevzusu değildir.

“Elektrik enerjisi alımlarında mevzuata aykırı olarak Elektrik Tüketim Vergisi ödenmiştir” iddiasına ilişkin olarak; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca elektrik ve hava gazı tüketenler Elektrik ve hava gazı Tüketim Vergisi ödemektedir. İSKİ de elektrik tüketim tutarı üstünden söz mevzusu vergiyi ödemektedir. Sadece, mevzuat gereği İSKİ’nin bu vergiden muaf olması gerektiği değerlendirilmiştir.

Raporda İSKİ’nin Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinden muaf olduğuna ilişkin hususun açıklığa kavuşturularak İSKİ’nin Elektrik ve Hava gazı Tüketim Vergisinin ödememesi gerektiği belirtilmiştir. Her hangi bir kamu ziyanı tespiti söz mevzusu değildir.

İndirimli su tarifesi uygulanmasına ilişkin olarak, İSKİ nin “Abone Hizmetleri Tarife ve Uygulama Yönetmeliği” hükümleri uyarınca uyguladığı tarifeden kaynaklı olarak bazı tesis ve binalara indirimli tarife uygulamaktadır. Söz mevzusu işlemler yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Raporda söz mevzusu yönetmeliğin 2560 sayılı İSKİ’nin Kurum ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak tekrardan düzenlenmesi tavsiye edilmiştir. Her hangi bir kamu ziyanı tespiti söz mevzusu değildir.

İSKİ’ye ilişkin içme suyu arıtma tesislerinden bazılarında kullanılan elektrik bedelinin endüstri tarifesi yerine ticarethane tarifesi üstünden ödendiği tespit edilmiş olup, İSKİ tarafınca bu tesislerin endüstri tesisi olduğuna ilişkin öteki kuruluşlar nezdinde yönetimsel süreçler başlatılmış sadece sonuçlandırılamamıştır.

Raporda öteki idareler nezdinde söz mevzusu süreçlerin sonuçlandırılarak ticarethane tarifesi yerine endüstri tarifesi üstünden elektrik bedeli ödenmesi tavsiye edilmiştir. Her hangi bir kamu ziyanı tespiti söz mevzusu değildir.

Bağımsız ihale edilmesi ihtiyaç duyulan işlerin iş artışı yöntemiyle aynı yükleniciye yaptırılması usulü eleştirilmiştir. Açıklamalarda kamu ziyanı olduğu iddia edilen 2.000.000 TL, mevcut sözleşme hükümleri çerçevesinde meydana getirilen iş karşılığında yükleniciye ödenen bedeldir, kamu zararına ilişkin bir meblağ değildir.

Raporda, kullanılan satın alma usulüne ilişkin eleştiri ve öneriye yer verilmiş olup, her hangi bir kamu ziyanı tespiti söz mevzusu değildir.

Söz konusu Raporlarda yer edinen öteki hususlar da yukarıda yer verilen açıklamalara benzer şekilde her hangi bir kamu ziyanı tespiti bulunmayan hususlardır. Öteki Kamu İdareleri Raporlarında olduğu şeklinde söz konusu raporlarda da İdare daha dikkatli davranması hususunda uyarılmakta ve tavsiyelerde bulunulmaktadır.

Sayıştay raporlarında yer verilen söz mevzusu tespit ve tavsiyeler kamuda iyi yönetişimin güçlendirilmesi çerçevesinde yapılmaktadır. Bunlardan hareketle kamu zararına niçin olunduğu algısı doğuracak şekilde usulsüzlük / yolsuzluk değerlendirmesi yapılması maksatlı ve gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Bu tür değerlendirmeler kanunla verilen vazife ve yetkiler çerçevesinde Sayıştay’ın “kamu yönetiminde hesap verebilirliğin artırılması ve kamu yönetiminin geliştirilmesine katkı sağlama” fonksiyonuna zarar vermektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 2 =